REKLAMAČNÝ PORIADOK

HATEC spol. s r.o.
Robotnícka 1, 036 01 Martin
IČO: . 45335273
DIČ: .2022941679
IČ DPH: SK2022941679
zápis v registri: OR Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo 53111/L

Platný aj pre prevádzku na ul. Suchá 29, 917 00 Trnava

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv kupujúcich.
  2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru, alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).
  3. Druhy reklamácií a ich vybavenie
    1. Záručná reklamácia. Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote 30 dní. Ak sa doba vybavovania predĺži informuje o tom kupujúceho. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak bola vada tovaru spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neodbornou montážou, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako určuje výrobca, alebo charakter výrobku.
    2. Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod. Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. Každú reklamáciu zaeviduje a podpíše prevzatie.Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie alebo ho upovedomí o neskoršom vybavení.
  4. Spoločnosť HATEC spol. s r.o. sa v obchodnom vzťahu v zmysle veľkoobchodného predaja riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä však § 429. V zmysle ustanovenia citovaného paragrafu je stanovená dĺžka záručnej doby na všetok tovar 6 mesiacov od dátumu predaja, mimo tovaru, na ktorý je poskytnutá iná, spravidla dlhšia záručná doba. Pri takomto tovare je dĺžka stanovená v záručnom liste, ktorý je priložený k dokladu o predaji.
  5. Ak nie je kupujúci spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec nadriadeného, ktorý celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.
  6. V prípade, že kupujúci ani napriek tomu nebude s pokojný s vybavením reklamácie môže v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov uplatniť svoju reklamáciu sťažnosť na webovom portáli Riešenie sporov online na webovej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show