Všeobecné obchodné podmienky HATEC spol. s r.o.

 

§ 1 – Predmet plnenia

Predmetom plnenia sú náhradné diely a finálne výrobky ďalej len „tovar“ dodávané spoločnosťou HATEC spol. s r.o.. a špecifikované v objednávke odberateľa. Objednávka môže byť vystavená v papierovej forme (list, fax), elektronickej forme (e-mail), alebo ústnej forme (telefonicky). V prípade telefonickej objednávky nepotvrdenej písomne, nenesie HATEC spol. s r.o. zodpovednosť za prípadné kvalitatívne a kvantitatívne nezhody v dodávke a nebude znášať náklady ( balné, poštovné, dopravné atď) spojené s výmenou tovaru, alebo doplnenia jeho množstva. K uzatvoreniu zmluvy postačuje vystavenie písomnej objednávky zo strany odberateľa a jej písomné potvrdenie, resp. vystavenie zálohovej faktúry alebo daňového dokladu zo strany HATEC spol. s r.o.. Obe strany považujú takto potvrdenú objednávku za kúpnu zmluvu.

§ 2 – Miesto plnenia

Miesto plnenia je sklad HATEC spol. s r.o., ul. Robotnícka 1, 036 01 Martin. Pokiaľ je na žiadosť odberateľa tovar zasielaný na jeho adresu alebo ním uvedenú adresu na území SR, HATEC spol. s r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom Slovak Parcel service – UPS, EMS alebo Slovenskou poštou. Dopravné a manipulačné náklady sú účtované na ťarchu odberateľa v zmysle cenníka určenej prepravnej služby.
Okamihom prevzatia tovaru, alebo jeho odovzdaním verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru z dodávateľa na odberateľa. Dodávateľ taktiež nie je v žiadnom prípade zodpovedný za prípadné zdržanie alebo oneskorenie dodávky tovaru od momentu jej prevzatia verejným dopravcom.

§ 3 – Dodacie podmienky a dodacia doba

Termín dodania tovaru ktorý je na sklade, je ihneď po dohode o forme úhrady podľa článku 4. týchto podmienok.
Pokiaľ tovar objednaný odberateľom nie je na sklade, HATEC spol. s r.o.. písomne potvrdí termín dodania tovaru. Ak odberateľ s týmito dodacími termínmi nesúhlasí, je povinný písomne do 24 hodín oznámiť HATEC spol. s r.o. čiastočné alebo úplné stornovanie objednávky. V prípade, ak odberateľ tak neučiní, súhlasí s dodacími termínmi HATEC spol. s r.o.

§ 4 – Platobné podmienky

Odberateľ uhradí dodávateľovi kúpnu cenu, eventuálne balné, poštovné, poistenie a manipuláciu jedným z nasledovných spôsobov :
– 100 % záloha vopred v hotovosti alebo na účet dodávateľa (uplatňuje sa automaticky u nového
odberateľa na prvé 3 objednávky)
– v hotovosti pri odbere tovaru (uplatňuje sa automaticky pri hodnote dodávky do 50,- EUR bez DPH)
– prevodným príkazom odberateľa na účet dodávateľa s dohodnutou splatnosťou.
Odberateľ nakupuje tovar podľa platných cien v deň objednania tovaru. Platné ceny poskytuje HATEC spol. s r.o. zákazníkovi na základe jeho písomného alebo telefonického dopytu.
Dodávateľ je povinný informovať odberateľa o prípadných zmenách cien, pokiaľ je nevyhnutné z vonkajších dôvodov tieto upraviť. V prípade, ak odberateľ nesúhlasí so zmenou cien tovaru, je oprávnený odstúpiť od objednávky bez krytia nákladov zákazky.
Vlastnícke právo a právo disponovať s tovarom získava odberateľ až okamihom úhrady kúpnej ceny v plnej výške, v opačnom prípade je tovar stále v plnom rozsahu majetkom HATEC spol. s r.o.

§ 5 – Storno objednávky

V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je firma HATEC spol. s r.o. oprávnená požadovať úhradu vyvolaných nákladov až do výšky 100% ceny objednaného tovaru s DPH, minimálne však 20% z ceny objednaného tovaru s DPH.

§ 6 – Závady tovaru

Odberateľ je pri osobnom odbere povinný skontrolovať si množstvo a stav tovaru priamo pri preberaní tovaru. Pri dodávke tovaru prepravnými službami je odberateľ povinný skontrolovať stav zásielky a prípadné poškodenie, alebo stratu tovaru v zásielke okamžite reklamovať u prepravnej služby. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru, ktoré vzniklo pri preprave. Ďalšie nároky, napr. nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vady tovaru vylúčené.

§ 7 – Vyššia moc

HATEC spol. s r.o. nezodpovedá za oneskorenie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci (požiar, štrajk, obmedzenie dovozu a vývozu a pod.). HATEC spol. s r.o. je v takomto prípade povinný okamžite informovať odberateľa a má právo buď predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od zmluvy bez zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť odberateľovi z dôvodu nesplnenia dodania tovaru.
V prípade odstúpenia od zmluvy vráti HATEC spol. s r.o. odberateľovi zálohu podľa článku 4. týchto podmienok. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak objednaný tovar ani náhradné riešenie nie je na trhu v dodacom termíne, ktorý požaduje odberateľ.

§ 8 – Všeobecné ustanovenia

Právne vzťahy, neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka SR. Tieto Všeobecné obchodné podmienky HATEC spol. s r.o. sú v platnosti od 1.1.2014 do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na internete:
www.hatec.sk