Záručné podmienky servisu

HATEC spol. s r.o. zaručuje, že dodaný materiál a vykonané práce na výrobkoch alebo technike zodpovedajú dojednaným podmienkam, alebo technickým normám stanovenej akosti, sú kompletné a bez materiálových a dielenských závad. HATEC spol. s r.o. sa zaväzuje opraviť, alebo nahradiť /podľa rozhodnutia HATEC spol. s r.o../ v priebehu záručnej doby bezplatne všetky materiálové a dielenské závady vlastným autorizovaným servisom. Záručná doba na vykonané práce a dodaný materiál je 6 mesiacov/1000 mth /podľa toho čo nastane skôr/ odo dňa preukázateľne prevzatého predmetu opravy objednávateľom.

Obmedzenie záruky:

Pri reklamácii pneumatík má užívateľ nárok, v prípade uznanej reklamácie, na finančnú náhradu úmernú zostatkovej hodnote hĺbky drážky dezénu.

Podmienkou platnosti záruky je:

 1. Riadne odovzdanie opraveného výrobku odberateľovi a vyplnenie protokolu o skúške potvrdeného obidvoma stranam
 2. Prevádzkovanie zariadenia v súlade s bezpečnostnými predpismi a pokynmi obsiahnutými v návode na obsluhu vydaných výrobcom zariadenia,
 3. Vedenie knihy prevádzky zariadenia odberateľom, v ktorej je zaznamenané vykonávanie pravidelných predpísaných prehliadok a údržby zariadenia
 4. Odberateľ zabezpečí preukázateľne vykonania predpísaných pravidelných úkonov ošetrenia zariadenia autorizovaným servisom HATEC spol. s r.o.
 5. Predpísané úkony /hradí odberateľ/
 6. Prehliadka po zábehu motora sa vykoná po odpracovaní 70-100 mth s úkonmi predpísanými výrobcom zariadenia. Prehliadky sa vykonávajú po odpracovaní výrobcom predpísaných motohodín. Dodržanie termínov prehliadok musí byť potvrdené v protokole tvoriacom prílohe týchto podmienok. U výrobkov s plynovým pohonom je predpísané výhradné použite plynu podľa DIN 51622.

Záruka sa poskytuje len prvému odberateľovi.

HATEC spol. s r.o. neručí za poruchy:

 1. o ktorých odberateľ v dobe uzavretia zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá musel vedieť, s výnimkou porúch týkajúcich sa vlastností zariadenia, ktoré mali byť podľa zmluvy odstránené
 2. spôsobené vonkajšími okolnosťami
 3. vzniknuté pri doprave, pokiaľ neboli dohodnuté iné dodacie podmienky
 4. vzniknuté prirodzeným opotrebovaním zariadenia, alebo jeho jednotlivých dielov
 5. a škody spôsobené nesprávnym použitím zariadenia
 6. a škody vzniknuté nedodržaním zásad technickej údržby
 7. a škody vzniknuté nedostatočnou spôsobilosťou obsluhy
 8. a škody spôsobené aj krátkodobým preťažovaním zariadenia
 9. a škody spôsobené neodstránením primárnych porúch
 10. spôsobené dôsledkom konštrukčných zmien vykonaných na zariadení bez súhlasu HATEC spol. s r.o.
 11. súčiastok na ktorých sú poškodené známky alebo plomby a poruchy súčiastok spôsobené v súvislosti s poškodením známok alebo plomb
 12. spôsobené treťou osobou alebo dôsledkom vyššej moci
 13. vzniknuté v agresívnom prostredí
 14. vzniknuté použitím iných pohonných hmôt a mazadiel než je uvedené výrobcom zariadenia a uvedené v návode na obsluhu
 15. zapríčinené neodborným alebo násilným zásahom do jednotlivých častí zariadenia
 16. ktoré nie sú v týchto podmienkach vyslovene uvedené a nie sú jednoznačne zavinené chybou dodávateľa.

HATEC spol. s r.o. tiež nezodpovedá za:

 1. opravu od iných ako autorizovaných servisov
 2. opravu s použitím súčiastok a častí zariadenia, ktoré nie sú originálnym dielom
 3. škody vzniknuté nesprávnym skladovaním.

Nárok na záruku zaniká:

 1. v prípade nevykonania, alebo zanedbania povinných servisných prehliadok v záručnej dobe. Zanedbaním sa rozumie nevykonanie niektorej prehliadky, časový sklz i oneskorená prehliadka.
 2. v prípade, že pri skladovaní dlhšom ako jeden mesiac nebola vykonaná konzervácia, spustenie motora, zohriatie na prevádzkovú teplotu, opakované zdvihnutie a spustenie, vyklopenie a zaklopenia zdvíhacieho zariadenia
 3. ak zariadenie nemá funkčný prístroj na evidovanie odpracovaných motohodín a odberateľ neurobil neodkladné opatrenia na jeho sfunkčnenie.

UPOZORNENIE !

Pri motore po generálnej oprave dodržujte pokyny určené pre zábeh. Zabezpečte predpísané úkony údržby!

Vybavenie reklamácie:

Reklamovaná závada sa uplatňuje v zákonnej lehote, písomnou formou s uvedením reklamovanej závady.
O uznaní reklamácie rozhoduje s konečnou platnosťou HATEC spol. s r.o. na základe záručného montážneho výkazu a preukázaným vykonaním predpísaných prehliadok.
Záručný montážny výkaz je dokladom o:

 1. správnosti reklamácie z hľadiska lehôt
 2. splnení podmienok záruky
 3. vykonaní vlastnej záručnej opravy
 4. účtovných dokladoch

HATEC spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Záručných podmienok servisu najmä s prihliadnutím na prípadné zmeny legislatívy SR.